گواهینامه هاISO آموزه‌های چهارده‌‌گانه دمينگ

آموزه‌های چهارده‌‌گانه دمينگ

538
1398/05/30
1 ) ثبات در هدف و وحدت‌رويه در تصميم‌گيری برای حصول به بهبود كيفيت
 2 ) پذيرش فلسفه جديد بهبود كيفيت
 3 ) پرهيز از وابستگی به بازرسی توده‌ای
 4 ) پايان دادن به توجه صرف به قيمت
 5 ) بهبود دائمی سيستم توليد و خدمات
 6 ) دادن آموزش روش‌های مدرن كار
 7 ) برقراری رهبری
 8 ) بيرون راندن ترس از محيط
 9 ) برداشتن سدبينی بخش‌ها
 10 ) حذف شعارها و اهداف كمی برای نيروی كار
 11 ) حذف مقادير كمی يا استاندارد براي نيروی كار
 12 ) حذف موانع، افتخار به انجام كار خوب
 13 ) ايجاد يک برنامه آموزش قومی
 14 ) اقدام برای عملی كردن انتقال
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها