گواهینامه هاISO تعریف نظام آراستگی محیط کار 5S چیست؟

تعریف نظام آراستگی محیط کار 5S چیست؟

690
1398/06/03
محیط کار شما چگونه محیطی است؟ آیا شما در یک محیط آشفته و شلوغ کار می کنید؟ آیا نظام آراستگی را رعایت می کنید؟
می دانستید دانشمندان و روانشناس ها بررسی کرده اند که اگر فردی با خستگی محیط کار خود را آشفته رها کند، فردا صبح زمانی که باز می گردد و این محیط را میبیند، خستگی دیروز دوباره در بدنش پدید می آید.
این موضوع اهمیت نظام آراستگی در سازمان ها را می تواند نشان بدهد، اینکه اجرای نظام آراستگی یا همان 5S ژاپنی چقدر می تواند در بهره وری و افزایش آن موثر باشد.
نظام آراستگی یا 5S شامل 5 مرحله با نام های زیر می باشد:
 ساماندهی (Seiri): تفکیک ضروری از غیر ضروری
 نظم و ترتیب (Seiton): مرتب کردم و مشخص کردن مکان هر وسیله ای
 نظافت (Seiso): تمیز کاری و نگهداری محیط به صورت همواره تمیز
 استانداردسازی(Seiketsu): تدوین دستورالعمل ها و استانداردها برای حفظ و تداوم آراستگی
 انضباط(Shitsuke): فرهنگ سازی برای انجام عادت افراد به انجام صحیح کارها
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها